Effectevaluatie voor MEE NL

Voor MEE NL, de coöperatieve vereniging van alle MEE-organisaties, heb ik de effecten van hun aanpak “de Toekomstcoach” geëvalueerd. Deze aanpak heeft als doel om uitval bij kwetsbare jongeren te voorkomen. Dit gebeurt door hen op alle levensgebieden proactief te begeleiden, zoals bijvoorbeeld bij het vinden van werk of een woning, of bij het in orde brengen van de financiën.

Zie: https://www.mee.nl/toekomstcoach

Training beleidsevaluatie

Voor PBLQ heb ik een online training beleidsevaluatie verzorgd. Deze maakt onderdeel uit van de 3daagse opleiding ‘Van beleidsontwikkeling tot beleidsevaluatie’. Wat is het leuk om (beginnend) beleidsmedewerkers te laten kennismaken met mijn vak!

Impactanalyse voor VNG Realisatie

Bij VNG Realisatie heb ik meegewerkt aan een impactanalyse naar de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De beslagvrije voet – het bedrag waar schuldeisers niet aan mogen komen – blijkt in de praktijk vaak te laag te worden vastgesteld. Veel mensen met schulden komen daardoor onder het absolute bestaansminimum terecht, ook omdat schuldeisers niet van elkaar weten dat ze beslag leggen op hetzelfde inkomen. De nieuwe wet moet hier verandering in brengen.

Met de impactanalyse hebben we inzichtelijk gemaakt wat de uitvoerbaarheid en de impact van deze nieuwe regeling is op de gemeentelijke organisaties. Ook geven we aanbevelingen voor een succesvolle implementatie van de nieuwe regeling bij gemeenten.

Zie voor meer informatie het rapport

Beleidsonderzoeker bij de gemeente Zwolle

Middels detachering via I&O Research ben ik regelmatig werkzaam voor de gemeente Zwolle, afdeling Informatie en Onderzoek. Ik voer dan diverse monitorstudies en evaluaties uit, zoals de mantelzorgmonitor, de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdhulp en het tweejaarlijks Buurt-voor-buurt onderzoek.

Zie voor meer informatie: https://www.zwolle.nl/databank

Advisering bij erkenning sport- en beweeginterventies

 

Er bestaan veel verschillende sport- en beweeginterventies. Het is lang niet altijd duidelijk welke kwaliteit en effecten deze interventies hebben. Door interventies te beoordelen in een erkenningstraject wordt het kaf van het koren gescheiden. De erkenning van een interventie biedt inzicht in ‘wat werkt en voor wie’.

Voor Kenniscentrum Sport en Bewegen begeleid ik de eigenaren van interventies bij het onderbouwen van hun interventie. Hiervoor is een duidelijke beschrijving van het maatschappelijk probleem, de doelgroep, de aanpak en de doelen nodig. En het moet helder zijn hoe deze samenhangen. Zie hier voor meer informatie. 

Impactonderzoek sociale netwerkversterking

Voor de Kennisalliantie SNV van MEE deed ik onderzoek naar de impact van Sociale Netwerk Versterking (SNV). Een werkwijze waarbij klant en omgeving worden begeleid bij het bedenken van oplossingen en plannen voor kwesties. Het blijkt dat dit vaak resulteert in meer inzicht in hulpvragen en (on)mogelijkheden van het netwerk om steun en hulp te bieden. Ook wordt regelmatig uitval uit werk en opleiding en (zware) zorg- en hulpverlening voorkomen.

Zie voor meer informatie de infographic of het volledige rapport.

De resultaten van de Sluitende Aanpak Jongeren van de gemeente Den Haag

Met de Sluitende Aanpak wil de gemeente Den Haag jongeren terugleiden naar school en werk. De aanpak kenmerkt zich door:

  1. Snellere inzet van begeleiding. Jongeren die zich melden voor een bijstandsuitkering krijgen direct ondersteuning aangeboden, al tijdens de 4 weken zoekperiode.
  2. Meer samenwerking tussen de verschillende disciplines van de gemeente op de terreinen werk, opleiding en zorg.
  3. Meer monitoring. Met jongeren die uit beeld dreigen te raken, wordt actief contact gezocht.

De vraag Na een looptijd van drie jaar, moet de gemeente besluiten over de voortzetting van de aanpak. De evaluatie moet enerzijds zicht geven op de effectiviteit: in hoeverre zijn de beoogde doelen behaald en in hoeverre heeft de aanpak daaraan bijgedragen? Anderzijds moet de evaluatie inzicht geven in de uitvoering van de aanpak en wat hierbij de knelpunten en succesfactoren waren. Dit om te leren wat beter kan in de toekomst en wat aandachtpunten zijn voor de eventuele borging.

De aanpak Allereerst heb ik met deskresearch de bestaande informatie geïnventariseerd en geanalyseerd. Daarnaast heb ik een literatuurscan uitgevoerd om onder meer de beleidstheorie te toetsen: in hoeverre is het aannemelijk op basis van de kennis over werkende bestanddelen, dat de Sluitende Aanpak Jongeren heeft bijgedragen aan het bereiken van de verwachte effecten? Tot slot heb ik interviews afgenomen bij 13 medewerkers, op zowel het niveau van de uitvoering als beleid en management, en 3 jongeren.

De maatschappelijke effecten van The Colour Kitchen

Begin 2015 is de tweede Social Impact Bond (SIB) van Nederland gesloten. The Colour Kitchen gaat met hulp van de investeerders Rabobank Foundation en Start Foundation meer dan 250 bijstandsgerechtigden uit Utrecht opleiden tot kok, horeca-assistent of gastvrouw/-heer. Als dit een succes is en de afgesproken prestaties worden behaald, keert de Gemeente Utrecht een rendement uit aan de investeerders.

De vraag De investeerders willen weten wat de maatschappelijke effecten zijn van de opleidingstrajecten van The Colour Kitchen.

De aanpak De resultaten als ´het behalen van een diploma´ en ´het vinden van betaald werk´ en vergelijk ik met die van een controlegroep: een groep personen uit het bijstandsbestand van de gemeente Utrecht die de ‘reguliere’ begeleiding ontvangen. Verder breng ik de zachte effecten in kaart met casestudies waarbij ik de leerling, diens coach en een naaste interview. Dit onderzoek loopt tot en met 2020.

Zie voor meer informatie ook de factsheet Social Impact Bond The Colour Kitchen Utrecht

Maatschappelijke opbrengsten van het Jongeren Perspectief Fonds

In het Schuldenlab070 werken publieke en private partners en de gemeente Den Haag samen om innovatieve oplossingen voor schulden en armoede te ontwikkelen. Eén van die oplossingen is het Jongeren Perspectief Fonds. Deze aanpak richt zich op jongeren en heeft als doel hen blijvend van hun schulden af te helpen. De problemen van de jongeren worden in kaart gebracht en aangepakt met coaching, trainingen en begeleiding naar werk of school. Daarnaast wordt gewerkt aan een versnelde schuldsanering.

De vraag De gemeente Den Haag wil weten wat de potentiële maatschappelijke opbrengsten van deze aanpak zijn.

De aanpak Ik heb bij vijftien dossiers de resultaten in kaart gebracht en deze vergeleken met het nulscenario: dat wat waarschijnlijk was gebeurd als interventie niet was ingezet. Uit de analyse blijkt dat waarschijnlijk schooluitval, baanverlies, dakloosheid en afsluitingen zijn voorkomen. Aan deze effecten zijn financiële waarden toegekend. De doorrekening laat zien dat het Jongeren Perspectief Fonds naar verwachting een zeer positief rendement heeft.

Zie voor meer informatie de website van het schuldenlab.

Evaluatie vervoersregeling voor teamsporters met lichamelijke beperking

Voor mensen met een beperking vormt het vervoer een grote belemmering om te sporten. Het sportaanbod voor deze groep is beperkter en vaak regionaal georganiseerd. Dit betekent dat ze vaak grote afstanden moeten overbruggen, wat energie, tijd en geld kost. Het aangepaste vervoer heeft dikwijls lange wachttijden en naasten beschikken niet altijd over de tijd of middelen om het vervoer te verzorgen. De vervoersregeling voor teamsporters met een ernstige lichamelijke beperking maakt het mogelijk om gezamenlijk te trainen en aan competities deel te nemen.

De vraag Het Ministerie van VWS wil weten of de regeling voldoet aan de doelen. Daarnaast wil het ministerie inzicht in de huidige en potentiële doelgroepen, hun wensen en behoeften en goede voorbeelden van andere regelingen. De evaluatie moet aanbevelingen opleveren voor de toekomstige opzet en uitvoering van de vervoersregeling.

De aanpak Samen met het Kenniscentrum Sport heb ik een drietal enquêtes uitgezet. Onder de huidige gebruikers, de doelgroep en organisaties als gemeenten, provincies, sportraden en sportbonden. Daarnaast heb ik de gegevens over het gebruik geanalyseerd, literatuuronderzoek verricht en telefonische interviews gehouden.

Zie voor meer informatie over de vervoersregeling de website van Special Heroes Nederland.