Procesevaluatie Samenwerkwijze – gemeente Oss

In de periode april – augustus 2023 heb ik in opdracht van de gemeente Oss een procesevaluatie uitgevoerd naar de Samenwerkwijze. Met interviews onder uitvoerders, inwoners en deskresearch zijn de ervaringen en succes- en faalfactoren in kaart gebracht. Ook zijn aanbevelingen opgesteld voor verbetering in de toekomst. 

Met de Samenwerkwijze worden vragen van inwoners integraal en samen met de inwoner opgepakt. Het uitgangspunt is dat de behoefte van de inwoner centraal staat en niet het aanbod van de organisaties. Er wordt met alle betrokken professionals bij de inwoner thuis een Samenwerkoverleg gehouden. Tijdens dit overleg wordt een samenwerkplan opgesteld. Dit gebeurt aan de hand van drie vragen die door de inwoner worden beantwoord: wat wil ik, wat kan ik en wat heb ik nodig.

In het samenwerkplan wordt vastgelegd welke acties worden uitgevoerd, door wie de acties worden uitgevoerd, wie met de inwoner regie voert en wanneer wordt geëvalueerd. 

Onderzoek schuldhulpverlening – Nederlandse Arbeidsinspectie

Bij de Nederlandse Arbeidsinspectie heb ik in de periode november 2022 – maart 2024 meegewerkt aan een onderzoek naar de schuldhulpverlening in Nederland. We hebben onderzocht hoe gemeenten de schuldhulpverlening inrichten en hoe doeltreffend de schuldhulpverlening is. Mijn voornaamste taak was om de ervaringen van de hulpvragers (waaronder ondernemers) in kaart te brengen met een vragenlijst en interviews. 

logo nla

Evaluatie van pilot Matchmaker – Quiet Tilburg

Quiet Tilburg heeft in 2022-2024 met hulp van het Oranjefonds en het VSB fonds een pilot uitgevoerd met de aanpak Matchmaker. De Matchmaker heeft als doel om mensen die in armoede leven sociaal sterker te maken. Dit doet de Matchmaker door te helpen bij het oplossen van probleem. De hulp duurt zolang als nodig en is heel divers: luisteren en steunen, helpen bij het aanvragen van een regeling of toeslag, meegaan naar gesprekken met instanties, doorverwijzen naar passende hulp en begeleiden naar een betaalde baan.  

Ik breng voor Quiet Tilburg in kaart wat de resultaten en de succes- en faalfactoren van de Matchmaker zijn. Verder maak ik een handboek zodat de aanpak in de toekomst ook door andere Quiet communities kan worden ingezet.

Onderzoek meerwaarde Leergeld Den Haag

In de periode april 2022 – feb 2023 heb ik, samen met Silvia Bunt, onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de ondersteuning van Leergeld Den Haag en de verbetermogelijkheden van deze ondersteuning. 

Het bijzondere aan dit onderzoek is dat 10 jongeren, die zelf gebruik maken van Leergeld, een actieve rol hebben gespeeld. We hebben deze jongeren getraind in interviewen, waarna ze zelf aan de slag gingen als interviewer. Alle tien hebben ze een paar andere jongeren geïnterviewd over het opgroeien in armoede en de ondersteuning van Leergeld. 

Effectevaluatie Toekomstcoaching – MEE NL

Voor MEE NL, de coöperatieve vereniging van alle MEE-organisaties, breng ik de effecten van de Toekomstcoach in beeld. Dit is een methodiek voor kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. De methode is erop gericht om jongeren actief te laten meedoen aan de samenleving en daarbij richting te geven aan hun toekomst. Deze aanpak heeft als doel om uitval bij kwetsbare jongeren te voorkomen. Dit gebeurt door hen op alle levensgebieden proactief te begeleiden, zoals bijvoorbeeld bij het vinden van werk of een woning, of bij het in orde brengen van de financiën. Meer informatie over de toekomstcoach.

In 2019-2020 heeft MEE gegevens verzameld over 121 Toekomstcoachtrajecten. Door de situatie bij start en na 12 maanden te vergelijken, heb ik de resultaten van de Toekomstcoaching in kaart gebracht. Hieruit bleek onder andere dat de maatschappelijke en financiële positie van deze jongeren waren verbeterd in de 12 maanden en dat hun zelfredzaamheid was toegenomen. Waarschijnlijk worden met de inzet van de Toekomstcoach, kosten voor uitkeringen, schuldhulpverlening en schoolmaatschappelijk werk vorkomen. Zie hier het rapport.

In 2023-2024 heb ik vijf Toekomstcoachtrajecten in kaart gebracht. In groepsgesprekken met de jongere, betrokken hulpverleners, naasten en de toekomstcoach is in detail bekeken wat is gebeurd tijdens het traject en hoe de betrokkenen dit hebben ervaren. Hierbij is de methode Effectencalculator gebruikt (zie: effectencalculator.nl).  


Training beleidsevaluatie

Voor PBLQ heb ik een online training beleidsevaluatie verzorgd. Deze maakt onderdeel uit van de 3daagse opleiding ‘Van beleidsontwikkeling tot beleidsevaluatie’. Wat is het leuk om (beginnend) beleidsmedewerkers te laten kennismaken met mijn vak!

Impactanalyse voor VNG Realisatie

Bij VNG Realisatie heb ik in 2019 meegewerkt aan de impactanalyse naar de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De beslagvrije voet – het bedrag waar schuldeisers niet aan mogen komen – wordt in de praktijk vaak te laag vastgesteld. Veel mensen met schulden komen daardoor onder het absolute bestaansminimum terecht, ook omdat schuldeisers niet van elkaar weten dat ze beslag leggen op hetzelfde inkomen. De nieuwe wet moet hier verandering in brengen.

Met de impactanalyse hebben we inzichtelijk gemaakt wat de uitvoerbaarheid en de impact van deze nieuwe regeling is op de gemeentelijke organisaties. Ook geven we aanbevelingen voor een succesvolle implementatie van de nieuwe regeling bij gemeenten.

Zie voor meer informatie het rapport

Onderzoeker bij de gemeente Zwolle

Sinds 2018 word ik regelmatig ingehuurd door de gemeente Zwolle, afdeling Informatie en Onderzoek. Als onderzoeker voer ik diverse monitorstudies en evaluaties uit, waaronder de armoede- en schuldenmonitor, de mantelzorgmonitor en de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdhulp. 

Zie voor meer informatie: https://www.zwolle.nl/databank

logo zwolle

Advisering bij erkenning sport- en beweeginterventies

 

Er bestaan veel verschillende sport- en beweeginterventies. Het is lang niet altijd duidelijk welke kwaliteit en effecten deze interventies hebben. Door interventies te beoordelen in een erkenningstraject wordt het kaf van het koren gescheiden. De erkenning van een interventie biedt inzicht in ‘wat werkt en voor wie’.

Voor Kenniscentrum Sport en Bewegen begeleid ik de eigenaren van interventies bij het onderbouwen van hun interventie. Hiervoor is een duidelijke beschrijving van het maatschappelijk probleem, de doelgroep, de aanpak en de doelen nodig. En het moet helder zijn hoe deze samenhangen. Zie hier voor meer informatie. 

Impactonderzoek sociale netwerkversterking

Voor de Kennisalliantie SNV van MEE deed ik onderzoek naar de impact van Sociale Netwerk Versterking (SNV). Een werkwijze waarbij klant en omgeving worden begeleid bij het bedenken van oplossingen en plannen voor kwesties. Het blijkt dat dit vaak resulteert in meer inzicht in hulpvragen en (on)mogelijkheden van het netwerk om steun en hulp te bieden. Ook wordt regelmatig uitval uit werk en opleiding en (zware) zorg- en hulpverlening voorkomen.

Zie voor meer informatie de infographic of het volledige rapport.