De maatschappelijke opbrengsten van MEE

MEE biedt mensen met een beperking of chronische ziekte ondersteuning. Deze ondersteuning is preventief en integraal van aard en richt zich naast zaken als school, werk en zorg, ook op het eigen netwerk, financiën, relaties, de woonsituatie en vrije tijd. MEE verkent op dit moment de mogelijkheden van een andere, meer structurele financieringsvorm en wil daarvoor meer inzicht in de maatschappelijke kosten en opbrengsten van haar werk.

De vraag MEE wil weten wat de verwachte maatschappelijke opbrengsten zijn van de interventies Navigator, MEE op Weg en Levenscoach.

De aanpak Als eerste stap is per interventie de verandertheorie opgesteld. Dit is gedaan in werksessies met medewerkers van MEE. De verandertheorie beschrijft met welke activiteiten, voor welke stakeholders, welke effecten worden nagestreefd. Vervolgens is in kaart gebracht welke gegevens voorhanden zijn over de gerealiseerde resultaten en effecten. Bij de interventie MEE op Weg zijn voor- en nametingen gedaan onder de cliënten. Bij de andere twee interventies waren zulke gegevens niet voorhanden. Daarom is voor deze interventies een steekproef getrokken uit het cliëntenbestand, waarna per cliënt is teruggeblikt op de situatie bij start, de situatie nu en wat naar verwachting de bijdrage van MEE is geweest. De effecten met een immateriële waarde zijn beschreven, zoals toegenomen zelfvertrouwen, ontzorgde ouders en een meer op elkaar afgestemde hulpverlening. Aan de overige effecten hebben we een bedrag gehangen. Dit zijn besparingen op leerlingenvervoer, uitkeringen en re-integratie en zorg- en hulpverlening. Dit onderzoek heb ik samen met Society Impact uitgevoerd.

Zie voor meer informatie het artikel in Sociaal Bestek dat naar aanleiding van dit onderzoek is verschenen.

De meerwaarde van de stichting Present Nederland

Door heel het land zijn Present stichtingen, makelaars in vrijwilligerswerk. Present biedt mensen de mogelijkheid om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor anderen die kampen met problemen als armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. De inzet is in principe eenmalig, op projectbasis. Present Nederland ondersteunt de circa 70 lokale stichtingen.

De vraag Present Nederland wil weten hoe zij haar rol in de toekomst het beste kan vormgeven.

De aanpak Samen met Avance Impact heb ik een evaluatie uitgevoerd naar het werk van Present Nederland. In de evaluatie hebben we gekeken naar de relevantie van de ondersteuning en de effectiviteit ervan. We hebben hiervoor vragenlijsten uitgezet onder de lokale stichtingen, drie casestudies uitgevoerd en diverse interviews afgenomen. De bevindingen hebben we tussentijds getoetst bij de verschillende belanghebbenden.

Zie hier het rapport.

De impact van het SchoolTalent-Team

Stichting Het Buro begeleidt mbo-studenten die dreigen uit te vallen. Dit doet ze door begeleiding in te zetten van vrijwilligers, binnen de muren van de school. De begeleiding bestaat ondermeer uit gesprekken, huisbezoeken en bemiddeling tussen ouders, school en jongeren. Het Buro ondersteunt en traint de vrijwilligers en zorgt voor doorverwijzingen naar hulpverlening. Het doel van de aanpak is dat schooluitval wordt voorkomen. De begeleiding is enerzijds gericht op het helpen oplossen van (meervoudige) problemen, anderzijds op het in beeld brengen van latente problemen en hulpvragen.

De vraag Het Buro wil verkennen of ze haar aanpak kan financieren met een Social Impact Bond. Daarvoor is het nodig inzicht te hebben in de kosten en de maatschappelijke opbrengsten van de aanpak.

De aanpak Samen met Society Impact heb ik een indicatieve maatschappelijke kostenbatenanalyse uitgevoerd. Hiervoor heb ik allereerst samen met de medewerkers van Het Buro in kaart gebracht wat de verwachte effecten zijn van hun aanpak. Vervolgens zijn de aanwezige gegevens over de ruim driehonderd trajecten geanalyseerd. Voor een steekproef van 25 trajecten zijn aanvullende gegevens verzameld. Zo is de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) ingevuld voor de situatie bij start en de situatie bij afsluiting van het traject. Per student is gevraagd in hoeverre naar verwachting inzet van zorg- en hulpverlening is voorkomen, in hoeverre het thuiszorg is ontzorgd en of een schooldiploma is behaald.

Zie voor meer informatie over de aanpak dit artikel uit Groen Onderwijs.