De resultaten van de Sluitende Aanpak Jongeren van de gemeente Den Haag

Met de Sluitende Aanpak wil de gemeente Den Haag jongeren terugleiden naar school en werk. De aanpak kenmerkt zich door:

  1. Snellere inzet van begeleiding. Jongeren die zich melden voor een bijstandsuitkering krijgen direct ondersteuning aangeboden, al tijdens de 4 weken zoekperiode.
  2. Meer samenwerking tussen de verschillende disciplines van de gemeente op de terreinen werk, opleiding en zorg.
  3. Meer monitoring. Met jongeren die uit beeld dreigen te raken, wordt actief contact gezocht.

De vraag Na een looptijd van drie jaar, moet de gemeente besluiten over de voortzetting van de aanpak. De evaluatie moet enerzijds zicht geven op de effectiviteit: in hoeverre zijn de beoogde doelen behaald en in hoeverre heeft de aanpak daaraan bijgedragen? Anderzijds moet de evaluatie inzicht geven in de uitvoering van de aanpak en wat hierbij de knelpunten en succesfactoren waren. Dit om te leren wat beter kan in de toekomst en wat aandachtpunten zijn voor de eventuele borging.

De aanpak Allereerst heb ik met deskresearch de bestaande informatie geïnventariseerd en geanalyseerd. Daarnaast heb ik een literatuurscan uitgevoerd om onder meer de beleidstheorie te toetsen: in hoeverre is het aannemelijk op basis van de kennis over werkende bestanddelen, dat de Sluitende Aanpak Jongeren heeft bijgedragen aan het bereiken van de verwachte effecten? Tot slot heb ik interviews afgenomen bij 13 medewerkers, op zowel het niveau van de uitvoering als beleid en management, en 3 jongeren.

De maatschappelijke effecten van The Colour Kitchen

Begin 2015 is de tweede Social Impact Bond (SIB) van Nederland gesloten. The Colour Kitchen gaat met hulp van de investeerders Rabobank Foundation en Start Foundation meer dan 250 bijstandsgerechtigden uit Utrecht opleiden tot kok, horeca-assistent of gastvrouw/-heer. Als dit een succes is en de afgesproken prestaties worden behaald, keert de Gemeente Utrecht een rendement uit aan de investeerders.

De vraag De investeerders willen weten wat de maatschappelijke effecten zijn van de opleidingstrajecten van The Colour Kitchen.

De aanpak De resultaten als ´het behalen van een diploma´ en ´het vinden van betaald werk´ en vergelijk ik met die van een controlegroep: een groep personen uit het bijstandsbestand van de gemeente Utrecht die de ‘reguliere’ begeleiding ontvangen. Verder breng ik de zachte effecten in kaart met casestudies waarbij ik de leerling, diens coach en een naaste interview. Dit onderzoek loopt tot en met 2020.

Zie voor meer informatie ook de factsheet Social Impact Bond The Colour Kitchen Utrecht

Maatschappelijke opbrengsten van het Jongeren Perspectief Fonds

In het Schuldenlab070 werken publieke en private partners en de gemeente Den Haag samen om innovatieve oplossingen voor schulden en armoede te ontwikkelen. Eén van die oplossingen is het Jongeren Perspectief Fonds. Deze aanpak richt zich op jongeren en heeft als doel hen blijvend van hun schulden af te helpen. De problemen van de jongeren worden in kaart gebracht en aangepakt met coaching, trainingen en begeleiding naar werk of school. Daarnaast wordt gewerkt aan een versnelde schuldsanering.

De vraag De gemeente Den Haag wil weten wat de potentiële maatschappelijke opbrengsten van deze aanpak zijn.

De aanpak Ik heb bij vijftien dossiers de resultaten in kaart gebracht en deze vergeleken met het nulscenario: dat wat waarschijnlijk was gebeurd als interventie niet was ingezet. Uit de analyse blijkt dat waarschijnlijk schooluitval, baanverlies, dakloosheid en afsluitingen zijn voorkomen. Aan deze effecten zijn financiële waarden toegekend. De doorrekening laat zien dat het Jongeren Perspectief Fonds naar verwachting een zeer positief rendement heeft.

Zie voor meer informatie de website van het schuldenlab.

Evaluatie vervoersregeling voor teamsporters met lichamelijke beperking

Voor mensen met een beperking vormt het vervoer een grote belemmering om te sporten. Het sportaanbod voor deze groep is beperkter en vaak regionaal georganiseerd. Dit betekent dat ze vaak grote afstanden moeten overbruggen, wat energie, tijd en geld kost. Het aangepaste vervoer heeft dikwijls lange wachttijden en naasten beschikken niet altijd over de tijd of middelen om het vervoer te verzorgen. De vervoersregeling voor teamsporters met een ernstige lichamelijke beperking maakt het mogelijk om gezamenlijk te trainen en aan competities deel te nemen.

De vraag Het Ministerie van VWS wil weten of de regeling voldoet aan de doelen. Daarnaast wil het ministerie inzicht in de huidige en potentiële doelgroepen, hun wensen en behoeften en goede voorbeelden van andere regelingen. De evaluatie moet aanbevelingen opleveren voor de toekomstige opzet en uitvoering van de vervoersregeling.

De aanpak Samen met het Kenniscentrum Sport heb ik een drietal enquêtes uitgezet. Onder de huidige gebruikers, de doelgroep en organisaties als gemeenten, provincies, sportraden en sportbonden. Daarnaast heb ik de gegevens over het gebruik geanalyseerd, literatuuronderzoek verricht en telefonische interviews gehouden.

Zie voor meer informatie over de vervoersregeling de website van Special Heroes Nederland.

De maatschappelijke opbrengsten van MEE

MEE biedt mensen met een beperking of chronische ziekte ondersteuning. Deze ondersteuning is preventief en integraal van aard en richt zich naast zaken als school, werk en zorg, ook op het eigen netwerk, financiën, relaties, de woonsituatie en vrije tijd. MEE verkent op dit moment de mogelijkheden van een andere, meer structurele financieringsvorm en wil daarvoor meer inzicht in de maatschappelijke kosten en opbrengsten van haar werk.

De vraag MEE wil weten wat de verwachte maatschappelijke opbrengsten zijn van de interventies Navigator, MEE op Weg en Levenscoach.

De aanpak Als eerste stap is per interventie de verandertheorie opgesteld. Dit is gedaan in werksessies met medewerkers van MEE. De verandertheorie beschrijft met welke activiteiten, voor welke stakeholders, welke effecten worden nagestreefd. Vervolgens is in kaart gebracht welke gegevens voorhanden zijn over de gerealiseerde resultaten en effecten. Bij de interventie MEE op Weg zijn voor- en nametingen gedaan onder de cliënten. Bij de andere twee interventies waren zulke gegevens niet voorhanden. Daarom is voor deze interventies een steekproef getrokken uit het cliëntenbestand, waarna per cliënt is teruggeblikt op de situatie bij start, de situatie nu en wat naar verwachting de bijdrage van MEE is geweest. De effecten met een immateriële waarde zijn beschreven, zoals toegenomen zelfvertrouwen, ontzorgde ouders en een meer op elkaar afgestemde hulpverlening. Aan de overige effecten hebben we een bedrag gehangen. Dit zijn besparingen op leerlingenvervoer, uitkeringen en re-integratie en zorg- en hulpverlening. Dit onderzoek heb ik samen met Society Impact uitgevoerd.

Zie voor meer informatie het artikel in Sociaal Bestek dat naar aanleiding van dit onderzoek is verschenen.

De meerwaarde van de stichting Present Nederland

Door heel het land zijn Present stichtingen, makelaars in vrijwilligerswerk. Present biedt mensen de mogelijkheid om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor anderen die kampen met problemen als armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. De inzet is in principe eenmalig, op projectbasis. Present Nederland ondersteunt de circa 70 lokale stichtingen.

De vraag Present Nederland wil weten hoe zij haar rol in de toekomst het beste kan vormgeven.

De aanpak Samen met Avance Impact heb ik een evaluatie uitgevoerd naar het werk van Present Nederland. In de evaluatie hebben we gekeken naar de relevantie van de ondersteuning en de effectiviteit ervan. We hebben hiervoor vragenlijsten uitgezet onder de lokale stichtingen, drie casestudies uitgevoerd en diverse interviews afgenomen. De bevindingen hebben we tussentijds getoetst bij de verschillende belanghebbenden.

Zie hier het rapport.

De impact van het SchoolTalent-Team

Stichting Het Buro begeleidt mbo-studenten die dreigen uit te vallen. Dit doet ze door begeleiding in te zetten van vrijwilligers, binnen de muren van de school. De begeleiding bestaat ondermeer uit gesprekken, huisbezoeken en bemiddeling tussen ouders, school en jongeren. Het Buro ondersteunt en traint de vrijwilligers en zorgt voor doorverwijzingen naar hulpverlening. Het doel van de aanpak is dat schooluitval wordt voorkomen. De begeleiding is enerzijds gericht op het helpen oplossen van (meervoudige) problemen, anderzijds op het in beeld brengen van latente problemen en hulpvragen.

De vraag Het Buro wil verkennen of ze haar aanpak kan financieren met een Social Impact Bond. Daarvoor is het nodig inzicht te hebben in de kosten en de maatschappelijke opbrengsten van de aanpak.

De aanpak Samen met Society Impact heb ik een indicatieve maatschappelijke kostenbatenanalyse uitgevoerd. Hiervoor heb ik allereerst samen met de medewerkers van Het Buro in kaart gebracht wat de verwachte effecten zijn van hun aanpak. Vervolgens zijn de aanwezige gegevens over de ruim driehonderd trajecten geanalyseerd. Voor een steekproef van 25 trajecten zijn aanvullende gegevens verzameld. Zo is de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) ingevuld voor de situatie bij start en de situatie bij afsluiting van het traject. Per student is gevraagd in hoeverre naar verwachting inzet van zorg- en hulpverlening is voorkomen, in hoeverre het thuiszorg is ontzorgd en of een schooldiploma is behaald.

Zie voor meer informatie over de aanpak dit artikel uit Groen Onderwijs.