De resultaten van de Sluitende Aanpak Jongeren van de gemeente Den Haag

Met de Sluitende Aanpak wil de gemeente Den Haag jongeren terugleiden naar school en werk. De aanpak kenmerkt zich door:

  1. Snellere inzet van begeleiding. Jongeren die zich melden voor een bijstandsuitkering krijgen direct ondersteuning aangeboden, al tijdens de 4 weken zoekperiode.
  2. Meer samenwerking tussen de verschillende disciplines van de gemeente op de terreinen werk, opleiding en zorg.
  3. Meer monitoring. Met jongeren die uit beeld dreigen te raken, wordt actief contact gezocht.

De vraag Na een looptijd van drie jaar, moet de gemeente besluiten over de voortzetting van de aanpak. De evaluatie moet enerzijds zicht geven op de effectiviteit: in hoeverre zijn de beoogde doelen behaald en in hoeverre heeft de aanpak daaraan bijgedragen? Anderzijds moet de evaluatie inzicht geven in de uitvoering van de aanpak en wat hierbij de knelpunten en succesfactoren waren. Dit om te leren wat beter kan in de toekomst en wat aandachtpunten zijn voor de eventuele borging.

De aanpak Allereerst heb ik met deskresearch de bestaande informatie geĆÆnventariseerd en geanalyseerd. Daarnaast heb ik een literatuurscan uitgevoerd om onder meer de beleidstheorie te toetsen: in hoeverre is het aannemelijk op basis van de kennis over werkende bestanddelen, dat de Sluitende Aanpak Jongeren heeft bijgedragen aan het bereiken van de verwachte effecten? Tot slot heb ik interviews afgenomen bij 13 medewerkers, op zowel het niveau van de uitvoering als beleid en management, en 3 jongeren.